Rządowy Program wspierania
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

Informacje o gwarancji de minimis

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest zwykłą formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych. 

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

 

Uwaga przedsiębiorco!

Pamiętaj o nie przekraczaniu dozwolonego pułapu pomocy de minimis czytaj więcej.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt obrotowy:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny:

  • jest udzielana na okres maksymalnie 99 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji de minimis udzielonych kredytobiorcy w danym banku kredytującym nie może przekroczyć 3,5 mln zł.

Przedsiębiorca ubiega się o gwarancję w swoim banku. Gwarancje de minimis oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK. Wniosek składany jest bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

Gwarancja w kwocie 3,5 mln zł odpowiada wartości pomocy publicznej w wysokości 112 478,6 euro (kurs średni euro w NBP w wysokości 4,1479 PLN/EUR z dnia 6 maja 2013 r.).

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją de minimis?

Gwarancją de minimis mogą być objęte kredyty obrotowe udzielane z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe lub kretyty inwestycyjne.

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczane również na finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa takich jak: nakłady na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego, czy finansowanie VAT od inwestycji.

Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt udzielony na inwestycje kapitałowe. Środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis może być przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku. Nie jest możliwa natomiast spłata kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis u  jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w banku kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.